Give us a call now: 02-108-1791, 084-909-9596
Logo
การจัดข้อมูลลูกค้าเข้าสู่ระบบ Loga
17 Jul 2019

การจัดข้อมูลลูกค้าเข้าสู่ระบบ Loga

สำหรับร้านค้าที่มีฐานข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในระบบการใช้งานอื่นๆ หรือเป็นการจัดเก็บข้อมูลของทางร้านค้าเองก็ตาม ทางร้านค้าสามารถนำข้อมูลลูกค้าเก่าที่มีอยู่แล้วมาลงสู่ระบบเป็นข้อมูลฐานลูกค้าอยู่ในระบบ Loga ได้ โดยการนำเข้าข้อมูลฐานลูกค้าเก่าที่ถูกย้ายลงระบบ Loga สมาชิกจะได้เป็น P-Member ก่อนในทุกกรณีและเมื่อลูกค้าท่านนั้นๆ ดาวน์โหลดแอปแล้วทำการ Register ผ่านแอป ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นเบอร์เดียวกันกับที่ทางร้านค้ามี เพื่อผูก Account หลังจากนั้นข้อมูลต่างๆจะถูก Sync ลง Account Online ของลูกค้าท่านนั้นๆ ได้โดยอัตโนมัติ

การย้ายฐานข้อมูลลูกค้ามายัง Loga มี 2 กรณี ได้แก่

1. กรณีที่ร้านค้ามีบัตรสมาชิกก่อนหน้านี้ (ทั้งรูปแบบ Card number และ NFC number)
2. กรณีที่ร้านค้าไม่มีบัตร

การย้ายฐานข้อมูลลูกค้า ทั้ง 2 รูปแบบ ต้องการข้อมูลสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือ เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า โดยต้องระบุเป็นรหัสประเทศมาด้วย ทาง Loga มีแบบฟอร์ม Excel การนำเข้าฐานข้อมูลลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงอยู่แล้ว ดังนี้

ตัวอย่างแบบฟอร์ม จากไฟล์ Excel

ความหมายของของการกรอกข้อมูลลงใน field ต่างๆ

 • Sample: ลำดับของสมาชิกที่จะนำมาลงระบบ (บังคับกรอก)
 • Name: ชื่อของสมาชิก (บังคับกรอก)
 • Surname: นามสกุลของสมาชิก
 • Card number (Barcode): เลขประจำบัตร (ไม่เกิน 16 ตัวอักษร)
 • NFC number (Serial number): หมายเลขประจำของบัตร NFC ของสมาชิกท่านนั้นๆ (ไม่เกิน 16 ตัว)
 • Phone Number: เบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก (บังคับกรอก) โดยรูปแบบของการระบุเบอร์โทรศัพท์ต้องระบุรหัสประเทศก่อนตามด้วยเบอร์โทรเสมอ โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Dat หรือ — ตัวอย่างเช่น เบอร์ประเทศไทย 081–2345678 รหัสประเทศคือ +66 ต้องกรอกในช่องว่า +66812345678 
  ( วิธีการระบุลงใน Excel จะต้องพิมพ์เครื่องหมาย apostrophe (s’)แล้วตามด้วยเครื่องหมายบวก ก่อนที่จะระบุรหัสประเทศ ทุกครั้ง ดังเช่น ‘+ และแบบเต็มเมื่อขณะพิมพ์ใน Excel คือ ‘+66812345678 )
 • Address: ที่อยู่ของสมาชิก สามารถกรอกลงเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้
 • Date of birth: ปีเดือนวันเกิดของสมาชิก โดยยึด format เป็น ปี ค.ศ.-เดือน-วัน เช่น เกิดวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2537 ก็ต้องระบุระบุลง Excel เป็น 1994–08–26 ตาม format
 • Level: ระดับสมาชิกของสมาชิกท่านนั้นๆ ตามที่ทำไว้ในระบบหลังบ้านของ Loga เช่น มี 3 Level (Silver, Gold, Black) ให้ใส่เป็นตัวเลขแทน เช่น Silver = 1 Gold = 2 Black = 3 หากมีสมาชิกเพียงระดับเดียวไม่ต้องใส่ตัวเลขใดๆ
 • Points: คะแนนสะสมของลูกค้า (ยอดแต้มปัจจุบัน) หากไม่มีให้เว้นว่างไว้
 • Reference point: การสุ่มหมายเลยใดๆ ก็ได ้เป็นอักษรภาษาอังกฤษปนตัวเลข หรือเลือกใส่เพียงตัวเลขหรืออักษรภาษาอังกฤษก็ได้ (กี่ตัวก็ได้ แต่ไม่ต้องไม่ 255 อักษร) เป็นตัวป้องกันความผิดพลาดในการระบุตัวตนของสมาชิกและคะแนนสะสม เปรียบเสมือนตัวยึดให้คะแนนสะสมของลูกค้าท่านนั้นๆ ไม่ลงไปซ้ำกับข้อมูลคะแนนสะสมของลูกค้าท่านอื่นๆ (แต่ละ Members จะต้องมี Reference point ไม่ซ้ำกัน)
 • Remark: การกำหนดข้อความหมายเหตุให้แก่สมาชิกท่านนั้นๆ โดยสามารถใส่ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจจะเป็นชื่อเล่น วันที่เข้ามาเป็นสมาชิก ความต้องการพิเศษ หรืออื่นๆ โดยข้อมูลตัว Remark ตัวนี้จะปรากฎในรายการสมาชิกที่หน้าหลังบ้านของ Loga เมื่อข้อมูลสมาชิกท่านนั้นๆ ถูกนำเข้าสู่ระบบแล้วเป็น P-Member จะปรากฎข้อมูลที่ใส่ Remark ลงไปที่ช่อง Remark
 1. กรณีที่ร้านค้ามีบัตรสมาชิกก่อนหน้านี้ (ทั้งรูปแบบ Card Number และ NFC Number)
 1. กรอกข้อมูลตาม Field ต่างๆ
 2. Field การกรอกข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขบัตร ให้เลือกกรอกช่องใดช่องหนึ่งเพียงช่องเดียวตามประเภทของบัตร

*** บัตรที่ใช้แสดงตัวตนที่มีเลขประจำบัตร: ให้กรอกข้อมูลลงที่ช่อง Card number (Barcode)

หรือ

*** บัตรที่รองรับ Near Field Communication หรือ NFC: ให้กรอกข้อมูลลงที่ช่อง NFC number (Serial number)

2. กรณีที่ร้านค้าไม่มีบัตร

 1. กรอกข้อมูลตาม Field ต่างๆ
 2. ไม่ต้องกรอกข้อมูลใน Field Card number (Barcode) และ NFC number (Serial number)

Post by webmaster
Loga ขอนำเสนอวิธีการที่เรียบง่ายและสะดวกสบายสำหรับธุรกิจต่างๆในการหาลูกค้าใหม่และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันผ่านช่องทางของแอปพลิเคชั่น

0 Comments