Give us a call now: 02-108-1791, 084-909-9596
Logo
เชื่อมต่อ LINE OA X Loga
11 Jun 2021

เชื่อมต่อ LINE OA X Loga

ร้านค้าหรือธุรกิจที่ต้องการเชื่อมต่อ LINE มีขั้นตอนดังนี้

  1. ทางร้านต้องมี LINE Official Account (LINE OA)
AIS D.C. Blog | LINE OA (Official Account) พลิกโฉมใหม่ ฟีเจอร์ล้ำกว่าเดิม!

2. สมัคร account เปิดบัตรใน Loga คลิกลิงก์

3. กรอกข้อมูลการเชื่อมต่อ LINE ที่ฟอร์ม google form คลิกลิงก์

4. ส่งรูป Channel Icon มาทาง LINE@ Loga ID : @loga
ส่งรูปแจ้งเตือน สำหรับร้านค้าที่ต้องการส่งข้อความแจ้งเตือนทาง LINE

ตัวอย่างรูป Channel Icon ขนาด 153×153 px
ตัวอย่างรูปแจ้งเตือน ขนาด 1024×674 px 

ในกรณีที่ทางร้านต้องการส่งแจ้งเตือน ต้องเชิญทีม Loga เป็นแอดมิน LINE OA สำหรับทำการเชื่อมต่อการแจ้งเตือน

การเชื่อมต่อจะทำการเชื่อมต่อประมาณ 7 วัน หลังจาการชำระเงินค่าแรกเท่านั้น

Post by webmaster

0 Comments