Give us a call now: 02-108-1791, 084-909-9596
Logo

Tag Archives: เปลี่ยนแปลงบริการ

แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการ Loga
31 Jan 2020

แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการ Loga

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการของ Loga ทางเรามีเรื่องสำคัญที่จะขอเรียนแจ้งดังต่อไปนี้ บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด จะเป็นผู้ดูแลระบบและบริการ

แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการชำระเงินของ Loga
14 Jan 2020

แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการชำระเงินของ Loga

ทราบแล้วเปลี่ยน! เพื่อไม่ให้คุณต้องผิดพลาดในการดำเนินเอกสาร เราขอแจ้งให้ทราบว่าระบบการชำระเงินเปลี่ยนรูปแบบชื่อบริษัทเป็น “บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด” และเพิ่มความสะดวกให้มากขึ้นด้วยการชำระเงิน