Schedule a call with us HERE
Logo
27 Jan 2023

การกดใช้คูปองผ่านระบบ Loga

การกดใช้คูปองในระบบ Loga จะสามารถกดใช้คูปองผ่านระบบได้ 3 รูปแบบ

1. การใช้คูปองให้สมาชิกผ่านเว็บหลังบ้าน

ขั้นตอนการกดใช้คูปอง

 1. เข้าสู่เว็บหลังบ้าน เลือกแท็บสมาชิก กดค้นหาข้อมูลสมาชิก กดแก้ไข

2. ดูตรง คูปองที่สมาชิกมี กดใช้คูปองที่ต้องการใช้

3. กดยืนยันการใช้คูปองใบนี้

4. ทางร้านสามารถตรวจสอบรายการใช้งานของคูปองได้ตรงแท็บ รายการใช้งาน เลือกคูปอง

2. การใช้คูปองให้สมาชิกได้ผ่าน Merchant Application (แอนดรอยด์)

 • ค้นหาสมาชิก โดยสามารถเลือกเป็นการสแกน QR code หรือพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าก็ได้

วิธีการกดใช้คูปอง

 1. ไปที่แท็บ “คูปอง” (Coupon)
 2. กดไปที่ตัวคูปองที่ต้องการใช้งาน
 3. กด “Use Coupon”
 4. คูปองถูกใช้งานเรียบร้อย

3. การใช้คูปองให้สมาชิกได้ผ่าน Merchant Application (IOS)

 • ค้นหาสมาชิก โดยสามารถเลือกเป็นการสแกน QR code หรือพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าก็ได้

วิธีการกดใช้งานคูปอง

 1. ไปที่แท็บ “คูปอง” (Coupon)
 2. กดไปที่ตัวคูปองที่ต้องการใช้งาน
 3. กด “Use Coupon”
 4. คูปองถูกใช้งานเรียบร้อย
Post by webmaster

0 Comments