Schedule a call with us HERE
Logo
1 Jul 2020

การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Loga Application

ในยุคปัจจุบันการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปเป็นที่นิยมอย่างมาก Loga Application ก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ผ่านแอป ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ง่ายๆ สะดวก รวดเร็ว และมีรูปแบบช่องทางการชำระเงินหลากหลายให้ลูกค้าเลือกชำระ

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของลูกค้าผ่านแอปพลิเคชัน Loga

  1. ลูกค้ากดเลือกเข้าฟีเจอร์ Shop (ร้านค้า)

2. เลือกสินค้าที่ต้องการสั่ง กด “Add to Cart” (เพิ่มลงตระกร้า)

3. กดที่ icon ตระกร้าสินค้า (MY CART) เพื่อดูสินค้าที่สั่งซื้อ สามารถเพิ่มจำนวนสินค้าที่ต้องการสั่งได้ ระบุความต้องการเพิ่มเติมเพื่อแจ้งกับทางร้านค้า (Additional Request) – ถ้ามี และสามารถกลับไปสั่งสินค้าเพิ่มได้ เมื่อเลือกสั่งสินค้าเรียบร้อย กด ORDER เพื่อซื้อสินค้า โดยระบบจะคำนวณยอดซื้อให้ลูกค้าได้รับทราบไว้ด้วย

4. สรุปรายการสั่งซื้อ จะแสดงรายการสินค้า และข้อมูล Payment method (ข้อมูลช่องทางการชำระเงิน) เลือกวิธีการชำระเงิน และตรวจเช็คให้เรียบร้อยว่าได้ทำการสั่งซื้อรายการสินค้าที่ถูกต้อง เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว กด Place Order เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

รูปแบบการชำระเงิน มีทั้งหมด 5 วิธี
1. Shop Credit ชำระเงินโดยการตัดเครดิตของลูกค้า ผ่านฟีเจอร์เครดิตของ Loga
2. Credit Card ชำระเงินโดยการตัดผ่านบัตรเครดิต ผ่าน payment gateway Omise
3. Bank Transfer ชำระเงินโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร หรือ Thai QR Payment ชำระเงินโดยสแกนจ่ายผ่าน QR code (เชื่อมต่อกับธนาคา)
4. Cash ชำระเงินโดยเงินสด โดยจ่ายตรงกับทางร้านได้เลย
5. LINEPay ชำระเงินโดยแอปพลิเคชัน LINE ผ่าน payment gateway LINEPay merchant

ตอนนี้ Loga มีการชำระเงินแบบ THAI QR Payment ลูกค้าสามารถสแกนชำระเงินได้แล้ว

5. ตรวจเช็คสถานะ My Orders (รายการสั่งซื้อ) เมื่อกดเข้าไปจะแสดงรายละเอียดของรายการสั่งซื้อ

Tags: , ,
Post by webmaster

0 Comments