Schedule a call with us HERE
Logo

Tag Archives: สมาชิก

วิธีการเพิ่มระดับสมาชิก (Multi-Tiered Membership)
16 Aug 2019

วิธีการเพิ่มระดับสมาชิก (Multi-Tiered Membership)

การแบ่งระดับของสมาชิกเป็นตัวช่วยที่ดีของร้านค้า เพราะนอกจากจะแบ่งแยกลูกค้ากลุ่มที่เป็นลูกค้าประจำของเราออกจากลูกค้าทั่วไป คุณจะยังรู้ได้ว่าลูกค้าในกลุ่มที่ลูกค้าประจำของเราชอบอะไรในบริการหรือสินค้าในร