Schedule a call with us HERE
Logo

Tag Archives: map

การปักหมุดสถานที่ ร้านค้าด้วย Longdo Map
17 Jul 2019

การปักหมุดสถานที่ ร้านค้าด้วย Longdo Map

ร้านค้าแต่ละร้านจะมีที่อยู่ของทางร้านที่ต้องการอยากให้ลูกค้าทราบ เพื่อให้ลูกค้าเดินทางมาที่ร้านได้อย่างถูกต้อง ทางร้านจะทำยังไงในการเพิ่มที่อยู่ลงไปใน Loga เพื่อให้ลูกค้าทราบผ่านทางหน้าแอปว่าร้านมีกี่