Give us a call now: 02-108-1791, 084-909-9596
Logo

Tag Archives: marketing

เพิ่มลูกค้าโดยการขึ้นราคา
8 Dec 2019

เพิ่มลูกค้าโดยการขึ้นราคา

ปกติเรามักจะคิดว่าถ้าสินค้าราคาถูกลง ลูกค้าก็น่าจะเข้าร้านมากขึ้น แต่บางกรณีอาจจะตรงกันข้าม การลดราคาอาจจะไม่ช่วยอะไร แต่การขึ้นราคากลับทำให้ลูกค้าเข้าร้านมากขึ้น เป็นไปได้อย่างไร?