Schedule a call with us HERE
Logo
2 Oct 2020

การจองและนัดหมาย (Booking and appointment)

ฟีเจอร์การจองและนัดหมาย เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ทางร้านค้าสามารถจัดการการจองคิวของลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงสามารถตอบรับ หรือ ยกเลิกการจองได้เลยผ่านทางเว็บไซต์ อีกทั้งยังช่วยเข้าถึงสมาชิกให้สามารถทำการจองได้ผ่านแอปพลิเคชันได้เลย

วิธีการเปิดใช้งานฟีเจอร์การจองและนัดหมาย

 1. เข้ามาที่เว็บไซต์ https://merchant.loga.app/  เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย
 2. ไปที่ “ปรับแต่งการ์ด” (Card settings) เลือกแท็บ “ฟีเจอร์” (Features)
 3. ทำเครื่องหมายถูกที่ “การจองและนัดหมาย” (Booking and appointment) แล้วกดบันทึก
 4. เมื่อกลับมาหน้าหลัก จะพบแท็บ “การจอง” (Booking)

วิธีการตั้งค่าฟีเจอร์การจองและนัดหมาย

เมื่อทำการเปิดใช้งานในฟีเจอร์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ต้องมาทำการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับการจองและสร้างช่วงการจองด้วย ดังนี้

แท็บย่อย “ตั้งค่า” (Settings)

การตั้งค่า

 • สร้างกลุ่มของกิจกรรม (Group activiry)

กด Add activity group > ระบุชื่อของกลุ่มกิจกรรม (Group activity) > เลือกรายการกิจกรรม ที่ต้องการจัดกลุ่มได้เลย (1 กิจกรรม อยู่ได้ 1 กลุ่ม)


 • ตั้งค่าช่วงวันที่สามารถจองได้ คือ กำหนดว่าสมาชิกจะสามารถจองคิวล่วงหน้าได้อย่างน้อยกี่ชั่วโมง และอย่างมากที่สุดกี่วัน
 • เลือกวิธีการปรับสถานะการจอง

1) เมื่อกดจองเข้ามาแล้วปรับสถานะเป็นอนุมัติเลยทันทีทุกการจอง
2) แอดมินของทางร้านค้าเป็นผู้ปรับสถานะการจองของลูกค้าเองผ่านเว็บไซต์ Merchant (หากไม่มีการปรับสถานะภายใน xx นาที การจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ)
3) เชื่อมต่อกับฟีเจอร์เครดิต หรือ payment gateway (LINEPay, Omise) ในการชำระเงินค่าจอง (หากไม่สามารถตัดเครดิตได้ภายใน xx นาที การจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ)

 • เลือกตั้งค่าแจ้งเตือนความหนาแน่นของการจอง กำหนดเป็น %
 • ตั้งค่าข้อความแจ้งเตือน
 • ตั้งค่าช่องทางการชำระเงิน
 • ตั้งค่าการเปิด – ปิด สาขาของร้าน

วิธีสร้างรายการกิจกรรมการจอง

 1. กด “เพิ่มกิจกรรม”

2. ระบุรายละเอียดกิจกรรมการจอง ได้แก่ ชื่อกิจกรรม , คำอธิบายกิจกรรม , ระยะเวลาในการทำกิจกรรม , เลือกกลุ่มกิจกรรม (ถ้ามี), ระบุราคาที่ต้องชำระในการจอง (ถ้ามี) และใส่รูปภาพ > เมื่อเรียบร้อยแล้ว กด “สร้าง”

การสร้างช่วงที่เปิดให้จอง (Booking slots)

หลังจากที่สร้างรายการกิจกรรม และตั้งค่าต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ทางร้านค้าต้องมาสร้างช่วงเวลา เพื่อเปิดให้ลูกค้าสามารถเลือกกิจกรรมและทำการจองได้ เฉพาะรายการที่มีการสร้าง slot แล้วเท่านั้นที่ลูกค้าจะสามารถทำการจองเข้ามาได้ มีวิธีทำ ดังนี้

แท็บย่อย “เวลารับจอง” (Booking slots)

1. กดที่ปุ่ม เครื่องหมาย + เพื่อ “เพิ่มเวลารับจอง”

2. ระบุรายละเอียดที่ต้องการสร้างช่วงการจอง > เมื่อเรียบร้อยแล้วกด “สร้าง” เพื่อทำการสร้างเวลารับจอง

คำอธิบาย
– กิจกรรม : กิจกรรมการจองที่ต้องการสร้าง
– สาขา : เลือกสาขาที่ต้องการสร้างการจอง (ถ้ามี)
– รับจองจำกัดจำนวนในแต่ละช่องเวลา : จำนวนที่ลิมิตไว้สำหรับช่วงเวลาที่เปิดให้จอง (slot)
– จองได้เพียงครั้งละ 1 หน่วยเท่านั้น : ลูกค้ากดจองได้ 1 หน่วยต่อการจอง 1 ครั้ง
– ล ูกค้าจองแบบจำกักดจำนวนได้ : ระบุได้ว่าต้องการให้จองได้ส ูงสุดกี่หน่วยต่อการจอง 1 ครั้ง / ตั้งชื่อหน่วยได้ เช่น ชั่วโมง, คน, ถ าด
ใช้ได้ในช่วง
– วันที่ : ระบุช่วงวันที่ของ slot
– เลือกวันที่สามารถจองได้ในสัปดาห์
– เวลาแบบต่อเนื่อง : สามารถสร้างได้แบบต่อเนื่องเท่านั้น เหมาะสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำตลอดช่วงเวลาที่เปิดร้าน ไม ่ม ีช ่วง เวลา พ ั ก กา ร จอง
– เวลาแบบไม่ต่อเนื่อง : สามารถกำหนดเวลาจองแบบไม่ต่อเนื่องได้ เหมาะสำหรับร้านค้าที่มีเวลาพัก หรือต้องการทำความสะอาด ต้องการปิดให้ช่วงในช่วงเวลาหนึ่งๆ ในแต่ละวัน

จะปรากฎช่วงการจองที่สร้างสำเร็จ

การตรวจสอบรายการการจอง และการเปลี่ยนสถานะการจอง

แท็บย่อย “การนัดหมาย” (Appointments)

เมื่อเข้ามาที่หน้านี้ ทางร้านค้าสามารถดูได้ว่ามีการจองใหม่ๆ เข้ามาในช่วงเวลาไหนบ้าง แล้วทำการตรวจสอบข้อมูลการจองของลูกค้าได้เลย

วิธีการทำการปรับสถานะ การจองของลูกค้า ว่าจะให้เป็นการ ยืนยันการจอง หรือ ยกเลิกการอง ก็สามารถทำได้ทางด้านขวามือได้เลย (Reject หรือ อนุมัติ)

หากทางร้านค้าต้องการดูประวัติการจองทั้งหมดที่เคยมีเข้ามา ให้เลือกประวัติเป็น Past

สามารถค้นหาสมาชิกเพื่อดูการจองเฉพาะบุคคลได้, เลือก Filter ดูรายการจองตามกิจกรรม และสาขาได้ และสามารถดูเป็นมุมมองปฏิทิน หรือการนัดหมายได้

Tags:
Post by WEBMASTER

0 Comments