Schedule a call with us HERE
Logo

Tag Archives: การชำระค่าบริการ

วิธีชำระค่าบริการระบบสมาชิก Loga และ Additional Services
26 Apr 2020

วิธีชำระค่าบริการระบบสมาชิก Loga และ Additional Services

วิธีชำระค่าบริการระบบสมาชิก Loga เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทุกท่าน Loga เพิ่มช่องทางในการชำระค่าบริการด้วย Thai QR Payment ให้คุณได้ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารใดก็ได้ หรือจะชำระค่าบริการด้ว