Schedule a call with us HERE
Logo

Tag Archives: BI

ธุรกิจยุคใหม่ ต้องเข้าใจความต้องการลูกค้า : รู้ข้อมูล insight ลูกค้า ด้วย Loga BI Analytics
31 May 2024

ธุรกิจยุคใหม่ ต้องเข้าใจความต้องการลูกค้า : รู้ข้อมูล insight ลูกค้า ด้วย Loga BI Analytics

ธุรกิจสมัยนี้มีการแข่งขันกันสูงมาก ปัจจัยหลักที่มีส่วนสำคัญในการชี้เป็นชี้ตายของธุรกิจของเราก็คือ ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า ซึ่งบริษัทใดที่สามารถเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมลูกค้าถือว่าม