Schedule a call with us HERE
Logo

Tag Archives: getting started

เริ่มต้นใน Loga ต้องเตรียมอะไรบ้าง?
3 Jul 2019

เริ่มต้นใน Loga ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

Loga เป็น platform ระบบบัตรสมาชิกออนไลน์ ที่ให้ร้านค้าใช้บริการเพื่อเป็นระบบสมาชิก ใช้ทดแทนบัตรพลาสติก และให้สิทธิพิเศษต่างๆแก่ลูกค้า รวมถึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารถึงลูกค้าของคุณ โดยร้านค้าที่