Give us a call now: 02-108-1791, 084-909-9596
Logo

All posts by pattara

Loga LINE Integration
6 Nov 2020

Loga LINE Integration

Loga LINE Integration คือ เครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถดูแลลูกค้าผ่าน LINE ได้ครอบคลุมที่สุด Loga Line Integration คือ การเชื่อมระบบ Loga ให้สามารถใช้งานผ่าน LINE Official Account ของทางร้านค้

เพิ่มลูกค้าโดยการขึ้นราคา
8 Dec 2019

เพิ่มลูกค้าโดยการขึ้นราคา

ปกติเรามักจะคิดว่าถ้าสินค้าราคาถูกลง ลูกค้าก็น่าจะเข้าร้านมากขึ้น แต่บางกรณีอาจจะตรงกันข้าม การลดราคาอาจจะไม่ช่วยอะไร แต่การขึ้นราคากลับทำให้ลูกค้าเข้าร้านมากขึ้น เป็นไปได้อย่างไร?