Schedule a call with us HERE
Logo

Category: Posts

สื่อสารกับลูกค้าด้วยการสร้างโพสต์
5 Jul 2019

สื่อสารกับลูกค้าด้วยการสร้างโพสต์

การโพสต์บน Loga เป็นช่องทางหนึ่งในการประกาศข้อมูลข่าวสารและโปรโมชันต่างๆ ให้สมาชิกทราบ โดยสมาชิกสามารถกด Like, Comment, Share โพสต์นั้นๆ ไปยัง Social Media ต่างๆ ได้ นอกจากนี้ทางร้านค้ายังตรวจสอบผลตอบ