Schedule a call with us HERE
Logo

Tag Archives: POS

About Loga Simple POS
13 Dec 2019

About Loga Simple POS

Loga เป็นระบบสำหรับบริหารจัดการดูแลลูกค้าในรูปแบบ CRM และบัตรสมาชิก เพื่อให้คุณได้รู้จักลูกค้าของคุณมากขึ้น และช่วยให้เข้าถึงลูกค้าประจำ ทั้งยังปรับปรุงให้ทันสมัย พร้อมช่วยจัดการระบบการขายให้คุณได้ใช้