Schedule a call with us HERE
Logo

Tag Archives: PrivacyPolicy

เตรียมพร้อมรับ PDPA กับ Loga
10 Apr 2021

เตรียมพร้อมรับ PDPA กับ Loga

Loga ให้ความสำคัญในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ทุกท่าน และได้เตรียมการต่างๆ เพื่อรองรับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ ที่เรียกกันสั้นๆ ว่า PDPA หรือ Personal Data Pr